ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

ÜLKESEL FÝZÝK PLAN

55/89 Ýmar Yasasý´nýn Ülkesel Fizik Plan ile ilgili kurallarýn düzenlendiði 3, 4, 5 ve 6´ýncý maddeleri uyarýnca, 40 günlük süre içinde plan taslaðýnýn tartýþýlmasý gerçekleþtirilecektir. Bu amaçla taslak plan, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarýnýn görüþ ve önerilerine sunulmuþtur.

istanbul escort istanbul escort