ÜLKESEL FİZİK PLAN DANIŞMA SÜRECİ ARALIK 2012 - ŞUBAT 2013

ÜLKESEL FÝZÝK PLAN

55/89 Ýmar Yasasý´nýn Ülkesel Fizik Plan ile ilgili kurallarýn düzenlendiði 3, 4, 5 ve 6´ýncý maddeleri uyarýnca, 40 günlük süre içinde plan taslaðýnýn tartýþýlmasý gerçekleþtirilecektir. Bu amaçla taslak plan, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarýnýn görüþ ve önerilerine sunulmuþtur.